Ratios

Lactans (de 4 mesos a 1 any):

1 estança de 8 infants

Caminants (1 a 2 anys):

2 estances de 13 infants cadascuna

Grans (2 a 3 anys):

2 estances de 20 infants cadascuna