Informació sobre protecció de dades personals (GDPR)

D´acord amb l´article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l´Ajuntament de Premià de Mar, com a responsable d´aquestes.

Responsable del tractament
Ajuntament de Premià de Mar
Plaça Ajuntament 1, 08330 Premià de Mar
Tel. 937417400 info@premiademar.cat  |  www.premiademar.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades
dpd@premiademar.cat
Plaça Ajuntament 1, 08330 Premià de Mar

Finalitat del tractament
Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament de Premià de Mar als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.

Base jurídica
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, o posar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Premià de Mar o mitjançant una instància a la seva seu electrònica (http://www.premiademar.cat/ovac).

Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Premià de Mar, en paper o mitjançant una instància a la seu electrònica de l’Ajuntament de Premià de Mar
(http://www.premiademar.cat/ovac ).